Converter | Transceiver | Switch | Cáp Fiber Optics | Giá No.1️⃣ VN

Đừng xem những gì bạn đang tìm kiếm? Gọi cho chúng tôi theo số 091.549.5885 hoặc chat zalo gửi email yêu cầu.

3G-SDI to HDMI

Mã sản phẩm: 3G SDI Converter
$1

100G QSFP28 ZR4

Mã sản phẩm: 100G
$1

100G QSFP28 LR1

Mã sản phẩm: 100G
$1

50G PON OLT QSFP28

Mã sản phẩm: 50G
$1

50G PAM4 SFP56

Mã sản phẩm: 50G
$1

50G PON ONU QSFP28

Mã sản phẩm: 50G
$1

50G SFP56 SR

Mã sản phẩm: 50G
$1

32G FC SFP28

Mã sản phẩm: 32G
$1

16G FC SFP+

Mã sản phẩm: 16G
$1

C1300-48P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48P-4X-EU
$1

C1300-48T-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-48T-4X-EU
$1

C1300-24FP-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24FP-4X-EU
$1

C1300-24P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24P-4X-EU
$1

C1300-24T-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-24T-4X-EU
$1

C1300-16P-4X-EU

Mã sản phẩm: C1300-16P-4X-EU
$1

C1300-48P-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-48P-4G-EU
$1

C1300-48T-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-48T-4G-EU
$1

C1300-24FP-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24FP-4G-EU
$1

C1300-24P-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24P-4G-EU
$1

C1300-24T-4G-EU

Mã sản phẩm: C1300-24T-4G-EU
$1

C1300-16FP-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16FP-2G-EU
$1

C1300-16P-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16P-2G-EU
$1

C1300-16T-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-16T-2G-EU
$1

C1300-8FP-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8FP-2G-EU
$1

C1300-8P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8P-E-2G-EU
$1

C1300-8T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: C1300-8T-E-2G-EU
$1

C1200-48P-4X

Mã sản phẩm: C1200-48P-4X
$1

C1200-48T-4X

Mã sản phẩm: C1200-48T-4X
$1

C1200-24FP-4X

Mã sản phẩm: C1200-24FP-4X
$1

C1200-24P-4X

Mã sản phẩm: C1200-24P-4X
$1

C1200-24T-4X

Mã sản phẩm: C1200-24T-4X
$1

C1200-48P-4G

Mã sản phẩm: C1200-48P-4G
$1

C1200-48T-4G

Mã sản phẩm: C1200-48T-4G
$1

C1200-24FP-4G

Mã sản phẩm: C1200-24FP-4G
$1

C1200-24P-4G

Mã sản phẩm: C1200-24P-4G
$1

C1200-24T-4G

Mã sản phẩm: C1200-24T-4G
$1

C1200-16P-2G

Mã sản phẩm: C1200-16P-2G
$1

C1200-16T-2G

Mã sản phẩm: C1200-16T-2G
$1

C1200-8FP-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8FP-E-2G
$1

C1200-8P-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8P-E-2G
$1

C1200-8T-E-2G

Mã sản phẩm: C1200-8T-E-2G
$1

C1200-8T-D

Mã sản phẩm: C1200-8T-D
$1

CBS110-24T-EU

Mã sản phẩm: CBS110-24T-EU
$1

CBS110-24PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-24PP-EU
$1

CBS110-16PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16PP-EU
$1

CBS110-16PP-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16PP-EU
$1

CBS110-16T-EU

Mã sản phẩm: CBS110-16T-EU
$1

CBS110-8PP-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-8PP-D-EU
$1

CBS110-8T-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-8T-D-EU
$1

CBS110-5T-D-EU

Mã sản phẩm: CBS110-5T-D-EU
$1

CBS350-48XT-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48XT-4X-EU
$1

CBS350-24XTS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XTS-EU
$1

CBS350-24XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XT-EU
$1

CBS350-24XS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24XS-EU
$1

CBS350-16XTS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16XTS-EU
$1

CBS350-12XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12XT-EU
$1

CBS350-12XS-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12XS-EU
$1

CBS350-8XT-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8XT-EU
$1

CBS350-48NGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48NGP-4X-EU
$1

CBS350-24NGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24NGP-4X-EU
$1

CBS350-12NP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-12NP-4X-EU
$1

CBS350-24MGP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24MGP-4X-EU
$1

CBS350-8MP-2X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8MP-2X-EU
$1

CBS350-8MGP-2X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8MGP-2X-EU
$1

CBS350-48FP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48FP-4X-EU
$1

CBS350-48P-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48P-4X-EU
32,850,000 đ 35,600,000 đ

CBS350-48T-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48T-4X-EU
24,100,000 đ 26,500,000 đ

CBS350-24FP-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24FP-4X-EU
26,580,000 đ 28,500,000 đ

CBS350-24P-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24P-4X-EU
20,280,000 đ 23,400,000 đ

CBS350-24T-4X-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24T-4X-EU
14,310,000 đ 15,800,000 đ

CBS350-48FP-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48FP-4G-EU
32,360,000 đ 36,500,000 đ

CBS350-48P-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48P-4G-EU
24,800,000 đ 26,200,000 đ

CBS350-48T-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-48T-4G-EU
12,800,000 đ 13,200,000 đ

CBS350-24S-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24S-4G-EU
$1

CBS350-24FP-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24FP-4G-EU
16,900,000 đ 17,800,000 đ

CBS350-24P-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24P-4G-EU
11,800,000 đ 12,400,000 đ

CBS350-24T-4G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-24T-4G-EU
8,900,000 đ 9,300,000 đ

CBS350-16FP-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16FP-2G-EU
15,480,000 đ 16,450,000 đ

CBS350-16P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16P-E-2G-EU
11,650,000 đ 12,400,000 đ

CBS350-16P-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16P-2G-EU
10,530,000 đ 11,350,000 đ

CBS350-16T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16T-E-2G-EU
7,510,000 đ 8,010,000 đ

CBS350-16T-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-16T-2G-EU
6,590,000 đ 6,950,000 đ

CBS350-8S-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8S-E-2G-EU
$1

CBS350-8FP-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8FP-E-2G-EU
7,450,000 đ 7,800,000 đ

CBS350-8FP-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8FP-2G-EU
8,100,000 đ 8,950,000 đ

CBS350-8P-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8P-E-2G-EU
5,910,000 đ 6,300,000 đ

CBS350-8P-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8P-2G-EU
6,910,000 đ 7,320,000 đ

CBS350-8T-E-2G-EU

Mã sản phẩm: CBS350-8T-E-2G-EU
4,010,000 đ 4,350,000 đ

E10GSFPT

Mã sản phẩm: E10GSFPT
$1

PAN-SFP-PLUS-10GBASE-T

Mã sản phẩm: PAN-SFP-PLUS-10GBASE-T
$1

S+RJ10

Mã sản phẩm: S+RJ10
$1

UF-RJ45-10G

Mã sản phẩm: UF-RJ45-10G
$1

GP-10GSFP-1T

Mã sản phẩm: GP-10GSFP-1T
$1

SFP-10G-T-S

Mã sản phẩm: SFP-10G-T-S
$1

AOM-AQS-107-B0C2-CX

Mã sản phẩm: AOM-AQS-107-B0C2-CX
$1

10G-SFPP-T

Mã sản phẩm: 10G-SFPP-T
$1

JL563A

Mã sản phẩm: JL563A
$1

FG-TRAN-SFP+T

Mã sản phẩm: FG-TRAN-SFP+T
$1

EX-SFP-10GE-T

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-T
$1

ASF-10G-T

Mã sản phẩm: ASF-10G-T
$1

AT-SP10T

Mã sản phẩm: AT-SP10T
$1

SFP-10G-T-TPL

Mã sản phẩm: SFP-10G-T-TPL
$1

TRX-10GSFP-T

Mã sản phẩm: TRX-10GSFP-T
$1

10051H

Mã sản phẩm: 10051H
290,000 đ

10052H

Mã sản phẩm: 10052H
278,000 đ

10301

Mã sản phẩm: 10301
506,000 đ

10302

Mã sản phẩm: 10302
556,000 đ

FN-TRAN-SX

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SX
290,000 đ

FN-TRAN-LX

Mã sản phẩm: FN-TRAN-LX
278,000 đ

FN-TRAN-SFP+SR

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SFP+SR
506,000 đ

FN-TRAN-SFP+LR

Mã sản phẩm: FN-TRAN-SFP+LR
556,000 đ

J4858D

Mã sản phẩm: J4858D
300,000 đ

J4859D

Mã sản phẩm: J4859D
300,000 đ

J9150D

Mã sản phẩm: J9150D
550,000 đ

J9151E

Mã sản phẩm: J9151E
575,000 đ

Ống co nhiệt

Mã sản phẩm: CA-OFS
$1

Fiber Patch Panel

Mã sản phẩm: CA-ODF
$1

Fiber Cross Connection Cabinet

Mã sản phẩm: CA-OCC
$1

Plastic Fiber Distribution Box

Mã sản phẩm: CA-ODB
$1

Khay hàn quang

Mã sản phẩm: CA-FST
$1

Figure 8 Cable GYXTC8S

Mã sản phẩm: GYXTC8S
$1

Figure 8 Cable

Mã sản phẩm: GYTC8A
$1

Unitube Light-armored cable

Mã sản phẩm: GYXTW
$1

J4859D

Mã sản phẩm: J4859D
$1

J4858D

Mã sản phẩm: J4858D
$1

J9151E

Mã sản phẩm: J9151E
$1

J9150D

Mã sản phẩm: J9150D
$1

J8177D

Mã sản phẩm: J8177D
$1

EX-SFP-10GE-ER

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-ER
$1,365

EX-SFP-1GE-T

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-T
$40

EX-SFP-1GE-LX40K

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-LX40K
$95

EX-SFP-1GE-SX

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-SX
290,000 đ

EX-SFP-1GE-LX

Mã sản phẩm: EX-SFP-1GE-LX
278,000 đ

EX-SFP-10GE-SR

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-SR
506,000 đ

EX-SFP-10GE-LR

Mã sản phẩm: EX-SFP-10GE-LR
556,000 đ

GLC-LH-SMD

Mã sản phẩm: GLC-LH-SMD
278,000 đ

GLC-SX-MMD

Mã sản phẩm: GLC-SX-MMD
290,000 đ

SFP-10G-SR

Mã sản phẩm: SFP-10G-SR
506,000 đ

SFP-10G-LR

Mã sản phẩm: SFP-10G-LR
556,000 đ

SFP-10G-LR-X

Mã sản phẩm: SFP-10G-LR-X
$400

GLC-EX-SMD

Mã sản phẩm: GLC-EX-SMD
390,000 đ

GLC-ZX-SMD

Mã sản phẩm: GLC-ZX-SMD
710,000 đ

SFP-25G-SR-S

Mã sản phẩm: SFP-25G-SR-S
950,000 đ

GLC-BX40-D-I

Mã sản phẩm: GLC-BX40-D-I
580,000 đ

GLC-BX-U-I

Mã sản phẩm: GLC-BX-U-I
340,000 đ

SFP-10G-SR-X

Mã sản phẩm: SFP-10G-SR-X
7,100,000 đ

GLC-LX-SM-RGD

Mã sản phẩm: GLC-LX-SM-RGD
250,000 đ

GLC-SX-MM-RGD

Mã sản phẩm: GLC-SX-MM-RGD
250,000 đ

Distribution Box

Mã sản phẩm: CA-ODB
$1

Cáp quang FTTA

Mã sản phẩm: FTTA-series
$1

Đầu nối Fast Connector

Mã sản phẩm: SC/APC/UPC
$1

Cáp quang FTTH

Mã sản phẩm: FTTH Drop Cable
$1

Cáp quang ngoài trời

Mã sản phẩm: Outdoor Fiber Optic Cable
$1

Cáp quang trong nhà

Mã sản phẩm: Indoor Optical Cable
$1

Bộ suy hao quang

Mã sản phẩm: CA-Attenuator
$1

Switch công nghiệp 2 cổng

Mã sản phẩm: IES7210-2E1FX-CA
$1

Switch công nghiệp 1 cổng

Mã sản phẩm: IES7211-1G1GF-CA
$1

Media Converter SFP to 10/100/1000M

Mã sản phẩm: FMC-100-GE-SFP-CA
$1

Media Converter 10/100M 1 Sợi

Mã sản phẩm: FMC-100-M-CA
$1

Media Converter 10/100/1000M 1 Sợi

Mã sản phẩm: FMC-100-GE-M-CA
$1

MTP MPO Fiber Optics

Mã sản phẩm: FPC-MPO
$1-$60

Switch công nghiệp 4 cổng

Mã sản phẩm: IES7210-4G2GF-CA
$1

Switch công nghiệp 8 cổng

Mã sản phẩm: IES7510-8PGE2GF-CA
$1

Bộ chia quang

Mã sản phẩm: CA-PLC
$1

Adapter quang

Mã sản phẩm: FA
$0.3

Dây hàn quang Pigtail

Mã sản phẩm: Pigtail
$1-$2

Cáp quang multimode 8FO

Mã sản phẩm:
$1-$4

Cáp quang multimode 6FO

Mã sản phẩm:
$1-$3

Cáp quang multimode 4FO

Mã sản phẩm:
$1-$2

ODF 4FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$30

ODF 24FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$99

ODF 12FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$60

ODF 8FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$40

ODF 6FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$30

ODF 48FO

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$200

Dây nhảy quang APC

Mã sản phẩm: Cablexa
$1-$9

Dây nhảy quang SC-LC

Mã sản phẩm: FPC-LC-SC
$1-$9

Dây nhảy quang SC-SC

Mã sản phẩm: FPC-SC-SC
$1-$8

Dây nhảy quang LC-LC

Mã sản phẩm: FPC-LC-LC
$1-$9